ga naar navigatie

Jaarboek

Historisch Jaarboek Groningen

Het Jaarboek is zowel bestemd voor een wetenschappelijk als een algemeen publiek. Dit veronderstelt enerzijds wetenschappelijke verantwoording en anderzijds leesbaarheid. De redactie streeft voor wat de onderwerpen in elke jaargang betreft naar spreiding in tijd en deelregio's.
Het Jaarboek verschijnt elk najaar. Leden van Stad&Lande ontvangen het Jaarboek automatisch in de bus. Voor niet-leden is het Jaarboek ook in de reguliere boekhandel verkrijgbaar.

Inhoud

Het Jaarboek bevat twee vaste rubrieken: een gewijd aan cultureel erfgoed (omvattend korte bijdragen over archeologie, landschap en monumenten) en een gewijd aan de belangrijkste publicaties in boek- of artikelvorm over bronontsluiting, geschiedenis in de meest brede zin, archeologie en historische geografie alsmede kunst- en architectuurgeschiedenis.

inhoudsopgave hjg 2019.pdf

Peer review

Bij de selectie van aangeboden artikelen, laat de redactie zich met ingang van de jaargang 2011 desgewenst adviseren door referenten. Deze experts beoordelen in dat geval geanonimiseerde artikelen op hun wetenschappelijke kwaliteit en dit oordeel weegt zwaar bij het besluit tot plaatsing dat de redactie neemt. De redactie beslist in laatste instantie over al dan niet opneming en over het tijdstip van publicatie. Deze procedure vormt een internationaal erkend keurmerk voor geleverde kwaliteit. Het Jaarboek heeft in de European Reference Index for the Humanities (ERIH-PLUS), opgesteld onder verantwoordelijkheid van de European Science Foundation, de NAT-status (voornamelijk nationaal belang).
Bijdragen die sinds 2017 aan peer review zijn onderworpen, worden via deze website publiek toegankelijk gemaakt.

hjg2017 met een gebalde vuist richting het westen.pdf reviewers 2011-2016.pdf hjg2018 kees kuiken.pdf hjg2018 adam sundberg.pdf hjg2018 simon peschar.pdf hjg2018 jaline de groot.pdf hjg2018 homer wagenaar.pdf hjg2019 groninger betrokkenheid bij het slavernijverleden.pdf
 

Kopij / Submissions

Voorstellen voor artikelen kunnen worden ingediend op het redactieadres:
Historisch Jaarboek Groningen
email: redactiesecr.hjg@gmail.com
De redactie neemt in beginsel geen recensies op.

hjg auteursrichtlijnen versie juni 2017.pdf

Redactie / Editorial Board

Prof.Dr C.G. Santing (voorzitter)
Drs E. de Jonge
L. Jongsma MA (interim secretaris)
Drs J. van Keulen
Drs H.A. Perton
Dr S. van der Poel
Drs M. Rooke

samenstelling van de redactie.pdf

Inhoudsopgaven / Tables of contents

Hieronder kunt u inhoudsopgaven bekijken van Historische Jaarboeken.

inhoud jaarboek 2011-2017.pdf

Samenvattingen / Summaries

Hieronder kunt u samenvattingen lezen van artikelen uit Historische Jaarboeken.

summaries 2015-2017.pdf

Auteurs / Authors

Hieronder vindt u een overzicht van de auteurs en hun personalia vanaf 2015.

authors hjg 2015-2017.pdf